Alexandre Kimenyi
   

UZAMBARIZE UKO BABAYE
(From Amata n'Umuravumba, Pan-African Publications, Sacramento, USA 1990)

1. Muri uru rwanda rw'iyo bigwa
Nahagwije ibigwi sinaba ikigwari
Mpabura ingo zifite urugwari
Bwakwira urukumbuzi rukagira ubwira
Dore ko nagize ubworo ku bwoko
Ngatandukana nabo twabanye
Ngatakaza abo natakaga
Amatage akaba amatindi
Akanga akantera agahinda.

2. Isi y'iwacu nayisize ku gasusuruko
Nza gusuhuza ndasuhutse
Nsohoye ndasuhererwa sinasura
Isahinda yongeye guhinda
Ijuru rihindutse amahindu
Ndahindukira ndeba ivure
Nsinzira nk'uwasinze
Nkangukira hejuru nikanze.

3. Ikintera ubwoba ngata ubwenge
Ni ugukabya inzozi inzuzi zikera
Inkera y'icyaha igashyira kera
Icyizere kigahera mu kirere
Ikirago kikangira ikiragi
Narambirwa kurambarara
Sintere intambwe mu kirambi
Ngo nambare nambuke.

4. Naje ino nsezerewe
Ariko nza ntasezeye
Nsezeranya abo nsingiza
Ababyeyi n'ababyara
Kudateba mu gutabaruka
Nkagamburuka nkabanguka
Ngashajisha abasaza
Ngaheka abahererezi.

5. Uwanyonkeje akanyoza
Yiheje ntamuherekeje
Ataha mufitiye urutashyo
Kabandahe aramukurikira
Azimira agifite ubuzima
Bimbera ibanga biyobera abahanga
Imfubyi zibura imfuruka
Amahanga ambera iw'abandi

6. Mwana ugana ijuru ry'iwacu ni wowe mbwira
Singutuma reka ngutume
Ubwo utashye reka nguhe urutashyo
Ni uramukirayo ubandamukirize
Uti amahoro ndabahobeye
Mubyare mubyukurutse
Musugire musagambe
Isano isasakare isakare.

7. Mwari usa n'Imana y'i Rwanda
Urwanira kurwanya urwango
Ndababaye urambarize
Umuhutu umuhisi n'umuhinzi
Aho abo nkumbuye baburiye
Ushakire hasi kubura hejuru
Haba iburasira-zuba haba aho rirengera
Ntuzagire umurenge urengana.

8. Hari abo twatobanye utwondo kw'itetero
Nabatekereza umutima ugatitira
Hari Karama, Nyiringango na Mubirigi
Na Mukandamage mushiki wabo
Nyina ubaheka akaba mama wacu
Se ubabyara ni Bisetsimandwa
Bakaba abenegitori cyangwa abatsobe
Bari batuye hafi ya Nyumba ya Nyakibanda.

9. Hari abandangiye ko bafashe ibibando
Bagahengera ibibunda bakanyura mu bigunda
Bagashinga imiganda mu Bugande
Mbere ko imbunda zongera kubagira impunzi
Mbafitiye impuhwe n'impungenge
None Impuruza nyikubise umurishyo
Ngo abatabazi bashobora kuba babazi
Mbahe impunda babamenyeye impinga.

10.Duherukana batuvugiriza ubuhuha
Turagirana inyana dukina n'inyange
Twuzura twizihiwe
Tutazi amatage yadutatanije
Wigiye imbere uteye intambwe
Uzaba uruzi Nyabasesera
Userukire i Bunge hafi y'urwo ruzi
Abungeri bazakurangire aho ingeri zagiye.

11.Ni ho nacukiye bitaracika
Hari Kabaganwa mubyara wanjye
Na nyogokuru Nyiraruhimbi
Agahimbazwa na ba marume sinzi niba ari bo bamushyize mw'irimbi
Rinigumugabo mwene Sebarinda
Na murumuna we Rwamu
Rwalinda wirahiraga Rwogera
Nta makuru y'abo Benebwimba?

12.Numviseko haje icyorezo
Kikabajyanira icyarimwe
Ntuzasige utansiganurije
Niba bose barashiriye kw'icumu
Nuva aho mu Bashumba-Nyakare
Ukarenga Agatobwe n'Akavuguto
Ukagera ku Mubuga ho mu Buyenzi
Uratumeho Mutumwambazi.

13.Usuhuze uwo mugore wa Gakwaya
Ni we mukwe wamukwoye
Abana be simbazi
N'abo nasize yarabyaye
Iyo nshatse kwibuka amazina yabo
Ndanga nkagira amazinda
N'inzira igerayo sinyizi
Mpaheruka nkiri muto cyane.

14.Uwo mubyeyi ukwiye imbyeyi
Umuhererezi w'umbyara
Warangwaga n'ubwuzu n'ubwiza
Amateka ye uwayantekerereza
Namutekerera agatabi nkamuterekera
Sinzi niba yarahunze cyangwa yarabunze
Cyangwa agihumeka afite ihumure.

15.Mu Nyantango muri Kibuye iriya
Hahoze benewacu cumi n'abandi
Barimo uwitwa Mugabushaka
Nabo ubu nshaka kumenya ibyabo
Baba barashyamiranye n'iryo shyano
Bakagira ibyago bagashyirwaho ibyaha
Bakitera ibishwange bagakwirwa imishwaro
Bagacirirwa ishyanga inyuma y'ishyamba?

16.Hakurya y'i Rubona rwa Ngunda
I Gatovu hakiniraga imitavu
Hari hatuye Muvara na mukuru we
Tugira icyo dupfana ntacyo twapfuye
Abo bakamwe bakwiye ikamba
Babona uri imbere y'irembo bakamutumira ikambere
Bari basanganywe ingeso nziza
Inzira ijya iwabo igahora igendwa.

17.Ninkomeza kuvuga ndavugishwa
Reka nekukuvuna nyavunagure
N'abatariho batayabangiye ingata
Simbibuka indoro indeshyo n'ingendo
Ndababaririza nkababara
Urukundo rukanga rugakina mu nda
Ijuru rikikuba ijana
Amajeri agakangura ijoro.

18.Urambabarire umbangukire
Ungerere aho ntigerera
Ntuzikange ngo urangare
Urirangurure rirangire
Rigere mu nkiki z'inkiko
Ibikombe bisamire
Nyiramubande yongere
Bakurangire iby'abo banyaburanga.

Kimenyi