Alexandre Kimenyi
   

MPORE RWANDA NTUGAKIKE UGIKIKIYE

Mbimbuye mbaza Muntu nka mwe mwese,
Nti: Muntu upfa iki n'undi muntu?
Icyo muntu apfana n'undi cyo ndakizi
Ni uko twese duhuje Umuhanzi Ruremabantu
5.We waduhangiye iyi si ho inturo.

None mbwira muntu icyo uziza undi muntu
Kuki ushaka kubaho no kubanirwa
Ukarenga ukirengagiza ukavutsa undi kubaho?
Kuki muntu ushaka gutura no gutanganirwa
10.Nyamara ugashaka guturana n'amatongo?

Nkundira muntu duhorane iwacu ari ibumuntu
Twahahangiwe na Muhangabantu
We waduhangiye u Rwanda mo Inyabutatu
Ngo tubane nk'Ubutatu bw'iwe mu Ijuru
15.Maze twizihirane bimwizihize Sewabantu.

Sinca urubanza si cyo nimirije
Icyo ntitirije ni ukubararika mwese
Ari umunyarwanda na we munyamahanga
Ngo twibuke ko turi abantu tubane kimuntu
20.Dufatane urunana twunamure U Rwanda.
Mbe Rwanda uraho uracyakoma?
Komera udukomeze Rwanda
Tugukomeyeho tugukomereje impumbya
Y'ababyeyi b'imbabazi n'ubuzare
25.Bakigufatiye ir'iburyo.

Twungikanyije ibyuzo tugira tuti:
'Humura Rwanda ngobyi ikiduhetse
Mpore ntugahogore Kirezi watwerejwe na Gihanga
We Mana yirirwa ahandi igataha iwawe.
30.Humura Rwanda "Iyakaremye ni yo ikamena".

Uratwihoranire turi Ubutatu bugutuye.
Abo wabyaye Rwanda rwa Gasabo
Rurashaka kugusabagiramo tudasarikana
Turashaka kugutura iteka dutuje
35.Tunakwizigiye bizira amakenga..

Maze kenshi niyumvira cyane
Nkibaza ku mibukiro matindi
Y'amatage n'akangaratete
Byo kuva watemagurwa Rwanda,
40.N'abawe tugahebuzwa abacu n'ibyacu.

Mfite ikibazo kindya mu bwonko
Icy'itsembabwoko ryabutokoje,
Nti; Ese uzahozwa na nde Rwanda?
Uzahozwa n'iki uzahora aya marira ryari,
45.Uzahozwa na nde ko "arimo gishigisha atavura?"

Ko imihana ikiguhekenyera amenyo
Ishaka kongera kukubuza guheka
Igaha inyangabirama urwaho
Rwo kunoza umugambi w'itsembatsemba!
50.Humura Rwanda, Ikurema niyo Mukinzi.

Mpore Rwanda, ihumure urarijishe,
Mu minwe y'abambari b'impambara;
Warabibyariye bazaguteturura.
Ibyiringiro byacu bifite imvano
55.Y'ubushake bwo gutsinda ibidutanya.

Turashaka guhorana turi bene Kanyarwanda.
Turi Inyabutatu idatatira umurage
W'ubumwe bumwe bwa kivandimwe
Tuvuge rumwe nk'uko twarurazwe
60.N'abavukambere batigeze kuvushanya.

Naraye ndose inzozi ndende
Narose iminsi myiza igusekera Rwanda.
Norose Imana iguhoberana ubwuzu
Ntirenganya ikujishiye imitsindo,
65.Ngo ikuzuze amizero yo guheka abizerana.

Shishikarana imyato ku nkiko ntitwongere gukika
Wongere udusanganize amashyo-amashyongore
Usangize Inyabutatu ay'umuhure w'urugwiro.
Agura na none amarembo arembuza imihana,
70.Imihana itaramane nta gutarangana.

Inzozi ndaranye nkundirwe zizabe impamo.
Mpore ntugahogore Rwanda,
Maze imirasire y'iry'ejo izaduhungire twese.
None mporeza imfubyi zitagira kivurira
75.Uzikamirize amarira azitemba amatama,

Nabo abapfakazi ubashingire igiti
Ubarinde guhemuzwa n'amaburakindi.
Bazirane no kwandavura mu Rwo bavuka,
Ubarinde kuganyira mu bwigunge
80.Izo ntabwa zose ntizigatamazwe n'amahina.

Ya mihoro yatemaga amajosi
Niharirwe gutemurira imigenderano,
Imihana yongere ihuze impembe,
Turahurirane ku gicaniro gisusurutsa,
85.Tuziririze kurahuriranaho inkongi.

None Munyarwanda nawe Munyamahanga
Mfasha tubumbatire ivomo ry'ibyiza.
Maze twiyubakire Urwatubyaye,
Dutsinde amacakubiri ayariyo yose
90.Twikungaharize umuco w'amahoro.

Abakuru bawukuririze batawizimba,
Abato nabo bawutore ibango,
Twese twishimire kuzasazira I Rwanda,
Tuzarusaziremo twuzukuruje indatwa,
95.Tururasanire turengera ubumwe kwa Kanyarwanda.