Alexandre Kimenyi
   

IKINYEJANA KIREMBERA
Innocent Iyakaremye

Iki kinyejana kidukuye he kidusize he?

Kidukuye ahaga
Nikiduhe ihumure
Kidukuye mu maganya
Nikiduhe icyizere cy’icy’ejo
Gihitanye imfura n’intiti
Nigifashe hasi imfuruta
Inshira zicire urukundo.

Gihitanye ibimuga gisize ibindi by'ingeri zose
Iyo nkongwa nikendere mu bavandimwe
Gihitanye ibitambambuga n'imitavu
Imbuko nizireke inkongi
Gihitanye abo twari dutezeho amateka
Abo bakambwe twari dukeneye
Gihitanye abari kuzayabwirwa
Izo nshuti zitagira ubwoko.

Gihitanye abasizi n’intore
Abagisinda inkaba nibunamure icumu
Gihitanye ba nyampinga
Tuzacundirwa na nde?
Gisize imfubyi n'inshike zuzuye amaganya
Nituzihoze ejo zitazicuza icyatumye zicika kw’icumu
Gihitanye kanyarwanda
Urw’ejo rukozwe mu nda.

Gisize abapfakazi n'abapfuye bahagaze
Abapfapfa nibave ibuzimu
Gihitanye abo twakundaga
Abasigaye nitubazirikane tubibuka
Gisize urwa Gasabo mu nzenga
Abazima nimucubye umuhengeri
Gihitanye abasare
Ingazi tuzayambutswa na nde?

Gihitanye ibibondo
Izo mbogo nizijishwe
Niba zemeye kuba imbyeyi
Nizituze zimenyere
Niziretere izazo n'iz'izindi
Nizikunde icyansi
Nizitore umwungeri
Nawe ntabe umushimusi
Ngo ashimute izo aragiye
Nazibere urugango
Nazitatire urwuri
Nazahure hose
Ntazikumire ahatoshye
Inkuyu izihanagura ni imwe.

Urwanda unyujije mu nzengati
Rutazibagirwa mu mateka
Ruranze ruragusoje
Ruri mu mweya w’icy'ejo
Cyimirije imbere urukundo
Cyanga gusenya
Cyubaka abatatu
Cyeza imitima yose
Yange amacakubiri
Ikunde ibibondo
Byuzure ibikari
Bisage amarembo.

Ababyeyi babyare
Babyalire kanyarwanda
Bongere basubire
Bahembwe na bose
Batindirwe ibiriri
Urwanda rwongere rube Urwanda
Ruhe amahoro impundu.

Reka tugitege amaso
Turore aho kitujyana
Kirora aho kidukuye
Ntikigase n’icy’ejo
Nigisese ubumuntu mu mitima
Ingoma igihumbi
Umwimerere w’abanyarwanda
Umwihariko w’abakurambere.

Ukuboza 1999
Innocent Iyakaremye